Obsługa klienta

   poniedziałek - piątek
   w godz. 8.30 - 16.30
.....................................

     tel. 22 837 45 81
   kom. 698 542 218

.....................................
        napisz e-mail

Wysyłka i odbiór
pocztex
                  przelew: 16 PLN
płatne przy odbiorze: 20 PLN
 
                  przelew: 19 PLN
płatne przy odbiorze: 24 PLN
 
   Orlen paczka
                  przelew: 11,90 PLN
płatne przy odbiorze: 14,90 PLN
odbiór własny: Warszawa
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Darmowa dostawa

zamówienie powyżej:
250 zł
pon.-piątek:8.00-16.00

 
zamówienie powyżej:
Poczta Polska: 480 zł
Kurier DHL: 600 zł
Szybka płatność

imoje

blik

Produkt dnia
Zegar Tarzan + budzik gratis #1
Zegar Tarzan + budzik gratis #1

33,00 zł

26,83 zł

Komplet metalowych tac #201A
Komplet metalowych tac #201A

24,00 zł

19,51 zł

szt.
Regulamin poprzedni

Regulamin sklepu internetowego www.atrix.pl (ważny do 25.12.2014)

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. DOSTAWA
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie
uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu
Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi
elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16,
poz. 93 ze zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o
świadczenie Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in
informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem
Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta,
dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę
na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
www.atrix.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Taro Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa
KRS 0000133532: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
kapitał zakładowy: 50.000zł, Numer REGON: 013179486,  Numer NIP: 527-21-62-446.
adres poczty elektronicznej: zamow@atrix.pl, numer telefonu: 22 8374581 (opłata jak za
połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu
cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę
za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Taro Sp. z o.o., ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa
KRS 0000133532: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,
kapitał zakładowy: 50.000zł, Numer REGON: 013179486,  Numer NIP: 527-21-62-446.
adres poczty elektronicznej: zamow@atrix.pl, numer telefonu: 22 8374581 (opłata jak za
połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
Nazwa:            Taro Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa
KRS 0000133532 - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
NIP: 527-21-62-446
REGON:  013179486
Adres poczty elektronicznej: sklep@atrix.pl
Adres strony internetowej: www.atrix.pl
Numer telefonu: 22 8374581 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego
operatora)

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi
elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;
2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie
internetowym;

2.5.3. Newsletter;
2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;
2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną
obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą
JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny
z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający
funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub
urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej
informacji handlowej.

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje
środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa
świadczonej Usługi elektronicznej.


3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych
w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta
Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym
następujących danych przez Klienta:  imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,
miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
oraz Hasło.
3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym
zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu
do koszyka).

3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na wysyłaniu Newslettera,
zostaje zawarta w momencie wpisania się na listę prenumeratorów newslettera oraz
potwierdzeniu przez klienta e-mailem zwrotnym (kliknięcie na załączony link). Rezygnacja
z subskrypcji może być dokonana w każdej chwili po ponownym wpisaniu adresu na stronie
sklepu.

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta
w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu
interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym
jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na
czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego
terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą
na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza
Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie
regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone
po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia
naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim
wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas
nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez
Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie
Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.


4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach
internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i
użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie
zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie
składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce
„Jak kupować?” pod adresem: http://www.atrix.pl/pl/i/Jak-kupowac/2

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili
złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian
cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych
Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza
należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą
interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do
złożenia Zamówienia: Imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z
kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, wariant
Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie
kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie
(1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz
(2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa
sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje
przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia
adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu
złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie Sklepu internetowego.


5. DOSTAWA
5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa
sprzedaży.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
5.2.1. transportem własnym; lub
5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz
są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Jak kupować?” pod adresem:
http://www.atrix.pl/pl/i/Jak-kupowac/26. PŁATNOŚĆ
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Za pobraniem;
6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie
Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

Konto bankowe: ING Bank Śląski 89 1050 1054 1000 0022 0936 3361
6.1.3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo
ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości
albo części.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o
świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać
zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres:
Taro sp. z o.o. ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa

Kliknij tu aby pobrać formularz oświadczenia
7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku
Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej
zawarcia.

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi
elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
niż w terminie czternastu dni.
Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się
od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego
lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym
mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2;
(2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu
cen na rynku finansowym;
(4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
(5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu;
(6) dostarczania prasy;
(7) usług w zakresie gier hazardowych.


8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w
celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu
z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141,
poz. 1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać
pisemnie na adres Taro sp. z o.o. ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: zamow@atrix.pl

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta
adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia
z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień
Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w
zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej
8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie
na adres Taro sp. z o.o. ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa lub z za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: zamow@atrix.pl

8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 miesięcy licząc
od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.
8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz
danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni.

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.


9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.
9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 9.2.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego,
Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144,
poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie
przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe
w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a
przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym
konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką
działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi
w zakres tej działalności.

9.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod
adresem http://www.atrix.pl/pl/i/Regulamin/5 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi
(drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Poprzednie wersje Regulaminu są dostępne
tutaj: http://www.atrix.pl/pl/n/10

9.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez
(1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.3 oraz
(2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez
(3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.

9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie
Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy
Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają
poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

9.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2013 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl