Obsługa klienta

   poniedziałek - piątek
   w godz. 8.30 - 16.30
.....................................

     tel. 22 837 45 81
   kom. 698 542 218

.....................................
        napisz e-mail

Wysyłka i odbiór
pocztex
                  przelew: 16 PLN
płatne przy odbiorze: 20 PLN
 
                  przelew: 19 PLN
płatne przy odbiorze: 24 PLN
 
   Orlen paczka
                  przelew: 11,90 PLN
płatne przy odbiorze: 14,90 PLN
odbiór własny: Warszawa
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Darmowa dostawa

zamówienie powyżej:
250 zł
pon.-piątek:8.00-16.00

 
zamówienie powyżej:
Poczta Polska: 480 zł
Kurier DHL: 600 zł
Szybka płatność

imoje

blik

Produkt dnia
Zegar Tarzan + budzik gratis #1
Zegar Tarzan + budzik gratis #1

33,00 zł

26,83 zł

Komplet metalowych tac #201A
Komplet metalowych tac #201A

24,00 zł

19,51 zł

szt.
Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATRIX.PL (Ważny od 25.12.2014)

SPIS TREŚCI:
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. REKLAMACJA PRODUKTU
7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
   ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep Internetowy www.atrix.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się
praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej
korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne,
a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też
postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących
przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść
konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu
z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.atrix.pl prowadzony
      jest przez
Taro Sp. z o.o., ul.Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa, wpisaną do rejestru
      przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział
      Gospodarczy pod numerem KRS 0000133532, posiadającą: adres miejsca wykonywania
      działalności i adres do doręczeń: ul. Łopuszańska 98, 02-232 Warszawa, NIP 5272162446,
      REGON 013179486, adres poczty elektronicznej: zamow@atrix.pl,nr telefonu: 228374581.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 11 Regulaminu,
który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją
postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są
w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza
Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:
1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
         ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
         umożliwiający utworzenie Konta.  

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
         w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
         dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
         Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
         a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także
         osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
        (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
         prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza
         zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
         (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,
w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych
przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna
świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która
umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie
od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego
informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod
adresem internetowym: www.atrix.pl na platformie sklepowej Shoper.

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Taro Sp. z o.o. ul.Ciołka 12/428,
01-402 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000133532,
posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul.
Łopuszańska 98, 02-232 Warszawa, NIP 5272162446, REGON 013179486, adres poczty
elektronicznej: zamow@atrix.pl, numer telefonu: 22 8374581.

1.4.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, a
w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące
także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
(2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje
zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać
z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

1.4.16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze
Sprzedawcą.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto,
Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych
kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola
„Załóż konto” oraz (3)
potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link
potwierdzający przesłany automatycznie
na podany adres poczty elektronicznej.
W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących
danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/
mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer
telefonu
kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących
konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do
Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamow@atrix.pl lub też pisemnie na adres: ul. Łopuszańska 98, 02-232 Warszawa.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się
z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka
w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta
łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i
(2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia
pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość
samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się
wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu
Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta
następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres
(ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy
Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów,
sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne
jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie
oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia
za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania
Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.  Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce
„Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty
elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera
i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez
zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą
utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas
nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego
żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: zamow@atrix.pl lub też pisemnie na adres:
ul. Łopuszańska 98,
02-232 Warszawa.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie
multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet
Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji
12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
(5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób
zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę
oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego
(z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7
Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.  pisemnie na adres: ul. Łopuszańska 98, 02-232 Warszawa;
2.4.3.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamow@atrix.pl;

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji
i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie
reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę
jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem
zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.


3.  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień
w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest
w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu
będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach
za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie
można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest
informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia,
w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym
za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie
z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie
otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie
przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co
najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu
do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania
przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
między Klientem, a Sprzedawcą.

3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej
Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu
na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,
o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo
utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego
Sprzedawcy.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu
Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3.1.  Bank: Przykładowy ING Bank Śląski S.A.
4.1.3.2.  Numer rachunku: 89 1050 1054 1000 0022 0936 3361.
4.1.4. Płatność online na platformie "imoje"
4.1.4.1.  Szybki przelew online
4.1.4.2.  Płatność BLIK
4.1.4.3.  Płatność za pomocą karty płatniczej
.

4.2.   Termin płatności:
4.2.1.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze
osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany
jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.

4.2.2.  W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze
przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


5.  KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1.  Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2.  Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży
stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie
i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w
zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w
chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4.  Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru
Produktu:

5.4.1.  Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
5.4.2.  Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
5.4.3.  Dostawa do kiosku Ruchu, płatność przy odbiorze w kiosku Ruchu.

5.4.4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Łopuszańska 98,
02-232 Warszawa – w Dni Robocze,
w godzinach od 09:00 do 16:00.

5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że
w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy
termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy
jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności
elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego
Sprzedawcy.

5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży.

5.6.  Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru
przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez
Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub
w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów
o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest
najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych.
O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez
Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie
składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu
gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego
Sprzedawcy.

5.6.2.  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym
– od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


6.  REKLAMACJA PRODUKTU (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH
OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

6.1.  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6.2.  Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe
informacje dotyczące
odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz
uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
„Reklamacja towaru”.

6.3.   Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.3.1.  pisemnie na adres: ul.Łopuszańska 98, 02-232 Warszawa;
6.3.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamow@atrix.pl;

6.4.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju
i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności
z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu
poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji
złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.5.  Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się
Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za
uzasadnioną.

6.6.  W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji
Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie
dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę
o dostarczenie Produktu na koszt Klienta na adres
ul. Łopuszańska 98,
02-232 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub     
sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe
albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim
uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7.   Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma
wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta,
o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od
Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu
po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa
w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.


7.  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

7.2.  Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzy-
stania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych
polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości
z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych
polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja
na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora
Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych
poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3.  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację
Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz
przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email:
porady@dlakonsumentow.pl.


8.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)
8.1.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.  pisemnie na adres: ul. Łopuszańska 98, 02-232 Warszawa;
8.1.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamow@atrix.pl;

8.2.  Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku
nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu
Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może skorzystać
z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

8.3.   Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.3.1.  dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
do przeniesienia jego  własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu
w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4.   W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.

8.5.  Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na
inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca
nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze
zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem
lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres:
ul. Łopuszańska 98, 02-232 Warszawa.

8.7.  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.  Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie
konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument,
który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej
w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umów:

8.9.1.  (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub
wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania
nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są
Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne
usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części
zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy
przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9)
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism,
z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono
dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną
zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu
go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.  Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej
z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania
przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń
w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.  W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo
części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia
Umowy Sprzedaży.

9.4.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim
wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie
w przewozie przesyłki.

9.5.  W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie
będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty
przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek
lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.  Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.  W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym
i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta
nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona
- zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia
w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży,
nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi
odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko
za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta
nie będącego konsumentem.

9.9.  Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.


10.  DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
10.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za
pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

10.2 Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za
pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta
- w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

10.3.  Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
10.3.1.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu
dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane
dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.

10.3.2.  W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu
płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym.

10.4.  Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

10.4.1.  pisemnie na adres: ul. Łopuszańska 98, 02-232 Warszawa;
10.4.2.  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamow@atrix.pl

10.5.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże
umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie
Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu
Internetowego przed zawarciem danej umowy.

11.  POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem
takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:
11.1. Administratorem danych osobowych jest Taro Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Ciołka 12/428, 01-402 Warszawa, KRS 0000133532, adres poczty: info@atrix.pl

11.2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
11.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisu prawa, którym jest
art. 24 RODO, 
celu wykonania umowy sprzedaży, lub podjęcia działań niezbędnych do
zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, informacji
handlowych i marketingowych (szczególnie w celu kontaktu drogą mailową, informowaniu
o promocjach, produktach, katalogach i wydarzeniach z udziałem administratora) oraz
obsługą posprzedażną w tym rozpatrywaniem reklamacji, na postawie wyrażonej zgody
w oparciu o art.6 ust.1 pkt a rozporządzenia i art. 6 ust. 1 it. f RODO.

11.4.
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom
przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom kurierskim, podwykonawcom naszych
usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego
prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu
o stosowną podstawę prawną. Pragniemy też wspomnieć, że na stronie internetowej dane
o ruchu użytkowników zbierane są przez naszych Zaufanych parterów.

11.5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do świadczenia usług
zaufania,
a w zakresie danych, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r.
o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) przez okres
wymagany prawem, który obecnie wynosi 20 lat, z tym że w przypadku zaistnienia innych
podstaw prawnych upoważniających KIR do przetwarzania danych osobowych okres ten
może ulec zmianie stosownie do trwania takich podstaw.
11.6.  Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z tym
że realizacja tego prawa może być ograniczona bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa
11.7.  Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO lub
inne dotyczące ochrony danych osobowych;
11.8.  Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług zaufania.
W przypadku
ich niepodania usługa nie będzie mogła być świadczona.
11.9.  Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych , w tym nie
będziemy stosować wobec tych danych profilowania.


12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
12.2.  Zmiana Regulaminu:
12.2.1.  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw -
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]
Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach
i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych
opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo
odstąpienia od umowy.

12.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą
w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących
konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany
Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte,
realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

12.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,
poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.

Uwaga: Poprzedni regulamin ważny do 25.12.2014 r. możesz znaleźć pod linkiem:
http://www.atrix.pl/pl/i/Regulamin-poprzedni/5

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl